دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

Super safari 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Super safari 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Safari 1C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super safari 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Super safari 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Safari 2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Safari 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Safari 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Super Safari 3C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Pockets 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Pockets 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Pockets 1C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Pockets 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Pockets 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Pockets 2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Pockets 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Pockets 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Pockets 3C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Back Pack 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Back Pack 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Back Pack 1C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Back Pack 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Back Pack 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Back Pack 2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Magic Phonics 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Magic Phonics 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Magic Phonics 1C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Magic Phonics 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Magic Phonics 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Magic Phonics 2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Magic Phonics 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Magic Phonics 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Magic Phonics 3C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Magic Phonics 4A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Magic Phonics 4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Magic Phonics 4C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Magic Phonics 5A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Magic Phonics 5B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Magic Phonics 5C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Get Ready 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Get Ready 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Get Ready 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Get ready 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F Starter A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F Starter B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 1C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 1 CNVR

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 2 CNVR

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 3C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 3 CNVR

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 4A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 4C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 4 CNVR

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 5A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 5B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 5C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 5D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 1A kids

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F- F 1B kids

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 1C kids

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 1D kids

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 2A kids

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 2B kids

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 2C kids

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 2D kids

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 3A kids

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 3B kids

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 3C kids

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 3D kids

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 4A kids

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 4B kids

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F- F 4C kids

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 4D kids

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F & F 4E (kids)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F & F 1G

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 6A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F & F 1F Kids

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F & F 4E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F & F 2E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F & F 1E kids

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F & F 5F

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F & F 5E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F & F 3E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F & F 1E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 6B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 6C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 6D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 4D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 3D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 2D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F - F 1D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 1B cnvr

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 2B cnvr

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 3B cnvr

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 4A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 4B cnvr

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Four corners 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Four corners 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Four corners 1C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Four corners 1D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Café 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Four corners 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Four corners 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Four corners2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Four corners 2D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Café 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Four corners 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Four corners 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Four corners 3C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Four corners 3D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Café 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Four corners 4A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Four corners 4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Four corners 4C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Four corners 4D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Café 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Reserve

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Fun for movers B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fun for movers A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 1C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 1D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 1D cnvr

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 2D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 2D cnvr

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre F.C.E 2D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre F.C.E 2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre F.C.E 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre F.C.E 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre F.C.E 1D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre F.C.E 1C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre F.C.E 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre F.C.E 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضیات اول

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سایر دروس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضیات دوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سایر دروس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضیات سوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سایر دروس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضیات چهارم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سایر دروس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضیات پنجم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سایر دروس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضیات ششم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سایر دروس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضیات هفتم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سایر دروس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضیات هشتم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سایر دروس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضیات نهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سایر دروس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضیات دهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سایر دروس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضیات یازدهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سایر دروس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضیات دوازدهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سایر دروس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی کامپیوتر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام
زبانسرا پیشروان دانش